طلاق توافقی

چگونه طلاق توافقی بگیریم؟

جایگاه طلاق توافقی:

گرچه طلاق در شرع پیش بینی شده ولی نباید از نظر دورداشت که یکی از منفورترین اعمال مشروع به حساب می آید. طلاق انواعی دارد از قبیل رجعی و بائن. طلاق بائن خود سه شق است: خلع و مبارات و طلاق زن یائسه. طلاق مبارات طلاقی است که با توافق زوجین حاصل می شود. این طلاق عده و رجوع ندارد. می توان گفت با توجه به شرایط خاصی که زوجین را ناگذیر از طلاق و جدایی می نماید، طلاق توافقی مزیتهایی در پی دارد: آنکه منازعات کمتری در خود دارد و امور مربوط به حقوق طرفین و شرایط طلاق به نحو مسالمت امیز ختم به خیر می گردد.

در طلاق توافقی زوجین خود در خصوص پاره ای از حقوق مالی و غیر مالی که مربوط به طلاق هستند تصمیم گیری می کنند و برای این امر چند روش وجود دارد:

آن ها می توانند قبل رجوع به دادگاه در توافقنامه ای در خصوص تمام حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی مرتبط راجع به اطفال، دارایی ها، اجرت المثل، نفقه، تقسیم اندوخته های مشترک، نحوه ی ملاقات با اطفال و نحوه ی پرداخت حقوق مالی تعیین تکلیف کنند. این توافقنامه باید به امضای شهود (2 نفر)و طرفین برسد. همچنین می توانند موارد اینچنینی را در جریان دادرسی در دادگاه صورتجلسه کنند و یا اینکه در دفاتر مشاوره خانواده این کار برای انها انجام بشود.

نحوه شروع جریان طلاق:

دو گزینه وجود دارد؛ اول) میتوانند از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست طلاق خود را ثبت نماید. دوم)از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر مشاوره خانواده که از طرف قوه قضاییه تعیین شده. در این صورت پس از تهیه صورت جلسه ی مشاوره و ضمیمه توافقات به آن و نظریه مرکز دایر بر عدم سازشِ زوجین، آن ها را ارشاد جهت ارائه دادخواست در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک می نماید.

ادامه روند:

در حالت اول در ادامه طرفین به صورت حضوری در دفاتر خدمات قضایی حضور یافته و اقدام به ثبت دادخواست می نمایند پس از ارجاع دادخواست به شعب دادگاه خانواده زوجین به شعبه مراجعه می نمایند و از طریق آن جا ابتدائا به دفاتر خدمات مشاوره خانواده ارجاع می گردند. در این دفترابتدا برای زوجین جلسات مشاوره و مددکاری برگذار می گردد. سپس عدم توافق و سازش، و تصمیم قطعی طرفین بر طلاق توافقی صورت جلسه می شود. زوجین با این صورت جلسه به دادگاه مراجعه می کنند و جلسه دادگاه تشکیل میگردد و ضمن استماع اظهارات طرفین و طبق توافقات طرفین،دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید.این گواهی تا سه ماه اعتبار دارد یعنی زوجین باید ظرف سه ماه از تاریخ صدور گواهی عدم امکان سازش به یکی از دفاتر طلاق مراجعه کرده و گواهی را ثبت کنند. دفتر برای ان ها نوبتی مقرر می کند که با دو شاهد مرد جهت طلاق مراجعه کنند.

اگر یکی از طرفین در موعد معین در دفتر طلاق حاضر نگردد:

الف) اگر زوج غایب باشد:دفتر یکبار به او اخطار می کند که ظرف یک هفته جهت تشریفات طلاق حضور یابد . در صورت امتناع زوج، دفتر از طریق شعبه صادرکننده رای کسب تکلیف می نماید و دادگاه به صورت مکتوب به دفتر اجازه طلاق می دهد.

ب) اگر زوجه غایب باشد: دفتر اخطار یک هفته ای می کند. اگر زوجه امتناع کند پس از پرداخت کلیه حقوق مالی  طبق توافقات، طلاق ثبت می گردد و حقوق مالی زوجه در دفتر طلاق یا حساب دادگستری تادیه می شود.

اگر ظرف سه ماه گواهی عدم امکان سازش را به دفاتر طلاق نبرند:

گواهی مذکور ملغی الاثر گردیده، کلیه توافقات از بین می روند. در صورت تمایل زوجین باید مجدد دادخواست طلاق ثبت نمایند و مراحل را از ابتدا طی کنند.

Call Now Buttonتماس فوری